کارشناسان اوای مهر

آرزو دین پرست

نعیمه شعبانی

نعیمه شبانی ( مرکز تهرانپارس )

سید علی حسینی ( مرکز تهرانپارس )

سید علی حسینی ( مرکز تهرانپارس )

مریم مدبیگی

مریم مدبیگی ( مرکز تهرانپارس )

فرخنده رفیعیان ( مرکز تهرانپارس )

لاله جواهری

لاله جواهری ( مرکز تهرانپارس )

زهرا کرمی ( مرکز تهرانپارس )

مشاورین مرکز مشاوره اوای مهر در شرق تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محبوبه فنایی پاسداران

محبوبه فنایی ( مرکز پاسداران )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاطمه ابراهیمی ( مرکز پاسداران )

 

زهرا نیک عهد ( مرکز پاسداران )