شبانی
نعیمه شبانی

مدرس دانشگاه

دکتری تخصصی روانشناسی کاندید ممتاز 

عضو سازمان نظام روانشناسی ایران

عضو انجمن روانشناسی تربیتی ایران

 روانشناس ممتاز مدارس علوی

مدیریت مرکز مشاوره آوای مهر

تخصص ها

دارنده مدارک رویکردهای :

CBT .ACT. DBT

طرحواره درمانی مقدماتی و پیشرفته

سوپرویژن با بازرس سازمان نظام روانشناسی ایران 

تربیت درمانگر کودک

واقعیت درمانگر نوجوان 

درمانگر شکست عاطفی نوجوانان

درمانگر خودزنی نوجوانان

نویسنده مقالات انتشار یافته در ژورنال تخصصی علمی پژوهشی 

Iranian Journal of Learning and Memory

1-

Developing a Model of Identity Styles and Emotional Intelligence with the Mediating Role of Self-Concept

2-نویسنده مقاله انتشار یافته در ژورنال تخصصی روانشناسی 

رویش روان شناسی

تدوین مدل حمایت اجتماعی و سبکهای هویتی با نقش واسطه ای خودپنداره در دانش   آموزان دختر مقطع متوسطه

Developing a Model of Social Support and Identity Styles with the Mediating Role of Self-Concept in High School Girl Students